Community Seva Center, enfants, Projet Nehru, Kynarou