Community Seva Center, enfant, Projet Nehru, Kynarou